TAKDANG-ARALIN: Panuto: Basahin at unawain ang tulang “Bayani ng Bukid” ni Alejandrino Q.

1.

1. Sino ang persona o nagsasalita sa tula? Ilarawan ang kaniyang katangian at damdamin batay sa nilalaman ng tula.

Nagsasaad ng kondisyon o pasubali ang sumusunod MALIBAN sa A.

Ilarawan ang pangunahing tauhan na si Santiago batay sa kaniyang kilos.

Isulat ang sagot sa sagutang papel. Panuto: PAGSAGOT SA KATANUNGAN:Batay sa binasang paksa ,sagutin ang mga katanungan ukol. Sa pamamagitan ng paggamit ko ng iba’t ibang estilo ng pagsisimula at pagwawakas ng maikling kwento, mapananatili ko na mawili ang aking mambabasa sa pagbabasa ng.

.

Sa pamamagitan ng paggamit ko ng iba’t ibang estilo ng pagsisimula at pagwawakas ng maikling kwento, mapananatili ko na mawili ang aking mambabasa sa pagbabasa ng kanilang akda. . Pagbabahagi ng Datos – 5.

Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. A BALIKAN Piliin mula sa hanay B ang katangian ng bahagi ng pananaliksik na nása hanay A.

.

Jun 28, 2021 · Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang sumusunod na mga katanungan.

Lagyan ng 1 ang Layunin, 2 ang Gámit, 3 ang Metodo, at 4 ang Etika ng pananaliksik. _____ Magsasagawa ang mga mananaliksik ng panayam at magbibigay rin ng.

1. Ang Kasunduan ng Kanagawa ang isa sa mga dahilan kung bakit napasok ng mga kanluranin ang Japan.

1.
Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Basahin at sagutan ang mga katanungan sa ibaba.
Nasusuri ang mga paglabag sa paggalang sa buhay (MELC 10.

Saang bahagi ng hapag-kainan nakalagay ang tray ng prutas? A.

2.

. Sa halip, isulat ang buong pangalan ng buwan o ang dinaglat na salita nito. .

3. Dahil ang kabaligtaran ng kalayaan ay nakakasama sa ating kagalingan at sumasalungat sa ating kalikasan, mahalaga ito. Sa gawaing ito, masusubok ang iyong kaalaman tungkol sa paksa. Kasama ang araw at taon upang maiwasan ang pagkalito. .

Basahin ang tula at sagutin ang susunod na mga katanungan.

Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sakali Panuto: Basahin at unawain mo ang mga sumusunod na tanong Isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng tamang sagot.

Isulat ang sagot sa sagutang papel.

Aling elemento ng musika ang tumutukoy sa kapal o nipis na tunog ng isang awitin? 2.

Sa palagay mo, bakit nagsimula ang kuwento nang malapit nang gumabi at nagtapos naman ng umaga?.

1.

Suriin kung may paglago sa ekonomiya ng inyong lokal na komunidad.